Aviso Legal

Datos de identificación:

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, a continuación indícanse os datos de información xeral do sitio web ( reservaensayos.com) e os datos fiscais da empresa están expostos, sendo o responsable da operación:

Juan Martínez-Almeida (en diante JMA)
35315826Q
Rua Curtidoira 2
36003 Pontevedra

Finalidade do aviso legal:

O Aviso legal regula as condicións, acceso e uso do sitio web, o seu contido e servizos, de pago ou gratuítos, postos a disposición dos usuarios; e a política de reservas de JMA cos seus clientes.

Protección de datos:

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, polo que se derroga a Directiva 95 / 46 / CE (en diante, RGPD), Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e Lei orgánica 3 / 2018, Protección de datos persoais e Garantía de dereitos dixitais (en diante, LOPDyGDD), JMA garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que os nosos clientes nos proporcionen, de conformidade co establecido no Regulamento xeral de Protección de datos persoais.

A política de protección de datos de JMA apóiase no principio de responsabilidade proactiva, segundo a cal o responsable do tratamento é responsable do cumprimento do marco normativo e xurisprudencial, podendo demostralo ás autoridades de control correspondentes.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD. Neste sentido, JMA adoptou os niveis de protección legalmente requiridos e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, o uso indebido, a alteración e o acceso non autorizado por terceiros, que se detallan a continuación. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Propiedade Intelectual:

A información e contidos que se recollen neste sitio web, así como o código fonte, deseños gráficos, imaxes, fotografías, software e textos, están protexidos pola lexislación española sobre dereitos de propiedade intelectual e industrial. a favor de JMA e non se permite a reprodución e / ou publicación total ou parcial do sitio web, nin o seu procesamento informático, a súa distribución, a súa difusión, a súa modificación, a súa transformación ou outros dereitos recoñecidos legalmente ao seu propietario, sen o previo permiso por escrito do mesmo. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están reservados expresamente por JMA. O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que aparece neste sitio web para o seu uso persoal e privado, está prohibido o seu uso con fins comerciais ou para participar en actividades ilegais.

Exclusión de garantías e responsabilidade:

JMA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera tipo que poidan causar, a modo de exemplo: erros ou omisións no contido, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou nocivos no contido, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Modificacións:

JMA resérvase o dereito de realizar as modificacións que considere oportunas no seu sitio web sen previo aviso, podendo cambiar, eliminar ou engadir tanto o contido como os servizos proporcionados a través del e a forma en que se presentan ou se atopan. na súa páxina web.

Ligazóns a terceiros:

No caso de ligazóns a sitios web de terceiros, o Usuario rexerase polos Termos de uso e a Política de privacidade do novo sitio. JMA non será responsable nin terá a obriga legal do uso destes sitios.

Xeneralidades:

JMA non fará publicidade enganosa a través do seu sitio web. A estes efectos, polo tanto, os erros formais ou numéricos que se poidan atopar ao longo do contido das distintas seccións do sitio web producidos como resultado dun mantemento e / ou actualización da información incompleta ou defectuosa non se considerarán publicidade enganosa. contidas nestas seccións. JMA, como consecuencia do disposto nesta sección, comprométese a corrixilo en canto teña coñecemento dos devanditos erros. JMA non se fai responsable do incumprimento de ningunha norma aplicable que poida incorrer o Usuario ao acceder ao sitio web e / ou utilizar a información contida nel.

Lexislación e xurisdición aplicables:

As partes, renunciando á súa propia xurisdición, se é posible, sométense aos Xulgados e Tribunais da provincia de Pontevedra. A lei aplicable será a española.

En Pontevedra o 30/10/2020